FANDOM


名稱 稀有度 cost 類型 攻/普卡/銀卡/金卡 防/普卡/銀卡/金卡 技能 效果
D01
常勝提督艾伯特 5 29 槍手

3950

8937

11618

3250

5662

7360

宮廷魔術師福布賴特 5 45 魔法 4100// 3900// 魔法軍 聯合國攻擊15%UP
血紅劍士 5 35 戰士 3300// 2700// 強忍的精神 聯合國攻擊15%UP
海的皇子威爾 4 30 戰士 2800// 2700// 優雅的微笑 聯合國攻擊10%UP